Giải quyết Puzzle nhập cư dựa trên việc làm của Mỹ

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Liên kết bên ngoài .

ACIP của sơn lót trên người nhập cư dựa trên việc làm cho một cái nhìn tổng quan của hệ thống, cũng như chi tiết về các chủ đề di trú cụ thể, cung cấp các giải pháp cải cách mà sẽ giúp tạo ra việc làm ở Mỹ, củng cố nền kinh tế và xây dựng một lực lượng lao động Mỹ cạnh tranh.

http://www.acip.com/primer/

Translator

Liên hệ