HỌC BỔNG cho SINH VIÊN

Sau đây là một danh sách các học bổng dành cho sinh viên, bất kể tình trạng di trú của họ.

Có thể áp dụng giới hạn đủ điều kiện khác. Liên hệ với các tổ chức cá nhân để biết thêm thông tin.


Cơ hội học bổng khác:

Quỹ LUPE, Inc, một 501c3 phi lợi nhuận, là cung cấp học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Latina trong NJ.
Các ứng dụng có sẵn trực tuyến tại:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf