Trung tâm Luật quốc gia xuất nhập cảnh

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài pháp lý .

NILC đã được dành riêng để bảo vệ và thúc đẩy quyền của người nhập cư có thu nhập thấp và các thành viên gia đình của họ. Trong 30 năm qua, NILC đã giành được một danh tiếng quốc gia như một chuyên gia hàng đầu về xuất nhập cảnh, lợi ích công cộng, và pháp luật việc làm ảnh hưởng đến người nhập cư và người tị nạn. Kiến thức sâu rộng của NILC của sự tương tác phức tạp giữa tình trạng pháp lý của người nhập cư và quyền của họ theo luật pháp Hoa Kỳ là một nguồn tài nguyên cần thiết cho chương trình trợ giúp pháp lý, các nhóm cộng đồng, và các cơ quan dịch vụ xã hội trên khắp đất nước.

Website:

http://www.nilc.org/index.htm

Translator

Liên hệ