Hội đồng lao động đối với Mỹ Latinh tiến

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi trong quan hệ lao động .

LCLLA là gốc Tây Ban Nha Quốc gia hiệp hội công đoàn đại diện cho 1,4 triệu người đàn ông và phụ nữ gốc Tây Ban Nha làm việc tại 43 công đoàn quốc tế trong 45 chương trong 17 tiểu bang và Puerto Rico. LCLAA phấn đấu để đạt được phẩm giá xã hội, công bằng kinh tế và chính trị, và các tiêu chuẩn sống cao hơn cho mỗi công nhân gốc Tây Ban Nha.

Website:

http://www.lclaa.org/~~V

Translator

Liên hệ