Tạp chí Di cư và hội nhập quốc tế

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Liên kết bên ngoài .

Tạp chí Di cư Quốc tế và Hội nhập (Jimi) là một peer-xem xét tạp chí học thuật đa ngành xuất bản tài liệu nghiên cứu ban đầu, các cuộc thảo luận chính sách và đánh giá cuốn sách nhằm nâng cao sự hiểu biết của thanh toán, nhập cư và hội nhập và góp phần phát triển chính sách.

http://www.springerlink.com/content/1874-6365

Translator

Liên hệ