Tạp chí nhập cư và sức khỏe của cổ đông thiểu số

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Liên kết bên ngoài .

Tạp chí nhập cư và sức khỏe của cổ đông thiểu số là một diễn đàn quốc tế cho các ấn phẩm của phản biện chuyên gia nghiên cứu ban đầu liên quan đến sức khỏe người nhập cư. Các đóng góp này là chuyên gia trong các lĩnh vực đa dạng bao gồm cả y tế công cộng, dịch tễ học, y học và điều dưỡng, nhân chủng học, xã hội học, nghiên cứu dân số, luật di trú, và đạo đức. Tờ báo cũng xuất bản các bài báo tổng quan, thông tin liên lạc ngắn, thư cho biên tập viên, và ghi chú từ lĩnh vực này.

http://www.springerlink.com/content/1557-1912

Sự kiện sắp tới

Translator

Facebook

Liên hệ