Di cư Quốc tế

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Liên kết bên ngoài .

Di cư Quốc tế là một trọng tài, tạp chí định hướng chính sách về các vấn đề di cư như phân tích nhân khẩu học, kinh tế, xã hội học, các nhà khoa học chính trị và các nhà khoa học xã hội khác từ tất cả các nơi trên thế giới. Nó bao gồm toàn bộ lĩnh vực liên quan chính sách di cư quốc tế, chú ý không chỉ đến một chiều rộng các chủ đề phản ánh những mối quan tâm chính sách, nhưng cũng gây chú ý với phạm vi bảo hiểm của tất cả các vùng trên thế giới và chính sách so sánh.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0020-7985

Translator

Liên hệ