Di cư Quốc tế Review

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Liên kết bên ngoài .

Di trú quốc tế đánh giá là một peer-reviewed liên ngành tạp chí tạo ra để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu của tất cả các khía cạnh của sociodemographic, lịch sử, di dân kinh tế, chính trị, lập pháp và quốc tế,. Nó được quốc tế coi là tạp chí chủ yếu trong lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu về di cư quốc tế, quan hệ dân tộc, và các phong trào tị nạn. Thông qua một cách tiếp cận liên ngành và từ một góc độ quốc tế, IMR cung cấp các diễn đàn toàn diện nhất dành riêng để phân tích và đánh giá của các phong trào dân số quốc tế.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0197-9183

Translator

Facebook

Liên hệ