ImmigrationWorks

7 Tháng 1 năm 2012 - không có ý kiến . Được bởi trong quan hệ lao động .

ImmigrationWorks Mỹ là một tổ chức quốc gia thúc đẩy cải cách nhập cư làm việc cho tất cả người Mỹ - người sử dụng lao động, công nhân và công dân. Mục tiêu song sinh của nó: giáo dục công chúng về lợi ích của việc nhập cư và xây dựng một cử tri ở cơ sở chủ đạo ủng hộ của pháp luật tốt hơn - chủ doanh nghiệp và những người khác trên khắp nước Mỹ sẵn sàng nói chuyện và yêu cầu một đại tu.

Website:

http://www.immigrationworksusa.org/~~V

Translator

Liên hệ