Grantmakers Lo ngại với người nhập cư và người tị nạn

06 Tháng 11 2011 - không có ý kiến . trong Miscellaneous .

GCIR là một tổ chức thành viên quốc gia cho các nhà tài trợ tìm kiếm: "Tìm hiểu về các vấn đề hiện tại thông qua phân tích chuyên sâu, các báo cáo nghiên cứu, dữ liệu trực tuyến, công cụ, và các nguồn lực thiết kế đặc biệt cho grantmaker; Kết nối với các nhà tài trợ khác thông qua các chương trình, cuộc họp giao ban, hội nghị kiểm tra xu hướng nhập cư lớn và cách chúng tác động đến các cộng đồng đa dạng và Cộng tác với các đồng nghiệp grantmaking về chiến lược tăng cường tài trợ liên quan đến người nhập cư tại địa phương và quốc gia "

Website:

http://www.gcir.org/~~V

Translator

Liên hệ