Hỗ trợ CR

Quốc tịch Rutgers thúc đẩy các nguồn lực của trường đại học công hàng đầu của New Jersey để đáp ứng các nhu cầu của gần 500.000 người Pháp thường trú nhân khiến cho ngôi nhà của họ ở đây.

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các cá nhân cũng như các đối tác nhà nước và doanh nghiệp để mở rộng nỗ lực này.
Để tìm hiểu thêm về cách bạn hoặc tổ chức của bạn có thể tham gia nỗ lực này, xin vui lòng gọi Jennifer Bognár tại 848-932-8262 hoặc email: jfbognar@rutgers.edu .

Thông dịch viên