Flags of Chambersburg / NUEVAS Banderas EN Chambersburg

Ngày 08 tháng 6 năm 2012 - không có ý kiến . Được đăng bởi .

Khi: Lịch June 10, năm 2012 @ 17:00-18:00
Trong đó: Columbus Công viên
Columbus Công viên
Trenton, NJ 08609
Hoa Kỳ
Nhấn vào đây để xem bản đồ

Chủ Nhật 10 Tháng 6
05:00 Columbus Park, Trenton, NJ

ĐẾN TRƯỜNG HỢP NÀY Để chào mừng VÀ ĐÓN CHÀO TRENTONIANS MỚI HƠN!
VENGAN CELEBRAR Y DAR LA BIENVENIDA LOS TRENTONIANOS MAS RECIENTES!
Trenton rất rất thích những người nhập cư ... Trenton QUIERE INMIGRANTES SUS.

Tải về một tờ thông tin song ngữ bằng cách nhấn vào đây:
http://www.facebook.com/136111439799359/posts/394684240581807

Translator

Liên hệ