Bursa për studentë

Në vijim është një listë e bursave në dispozicion për studentët, pa marrë parasysh statusin e tyre të emigracionit.

Kufizime të tjera përshtatshmërisë mund të aplikojnë. Kontaktoni institucionet individuale për më shumë informacion.


Mundësitë tjera Bursave:

Fondi Lupe, Inc, një organizatë jo-fitimprurëse 501c3, po ofron bursa për Latina College Students në NJ.
Aplikim është në dispozicion online në:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf