LatinoJustice פורטוריקני ההגנה המשפטית קרן החינוך

30 אוקטובר 2011 - תגובות . פורסם על ידי של משאבים משפטיים .

באמצעות כוחו של החוק יחד עם חינוך והסברה, PRLDEF LatinoJustice מגן הזדמנויות היספאנים כל להצליח בעבודה ובית הספר, להגשים את החלומות שלהם, ולשמור על משפחותיהם וקהילותיהם. עבודה PRLDEF של LatinoJustice מלא חובקת את המגוון של הקהילה הלטינו - במיוחד את הפגיעות ביותר - עולים חדשים עניים. עבודה PRLDEF של LatinoJustice כוללת שלושה עקרונות מנחים - הגנה על זכויות האזרח, טיפוח מנהיגים לטינו והגדלת ההשתתפות האזרחית בתוך הקהילה הזכויות לטינו.

אתר אינטרנט:

http://latinojustice.org/~~V

מתרגם

צור קשר