آینده درایو CR

بهار 2012

تاریخ:

شنبه، آوریل 14، 2012
11 AM - 2 PM
دانشکده راتگرز از قانون - نیوآرک
خیابان 123 واشنگتن
نیوآرک، نیوجرسی 07،102
یکشنبه، آوریل 29، 2012
12 PM - 3 PM
مرکز راتگرز دانشجویی
خیابان 126 کالج
نیوبرانزویک، نیوجرسی 08،901

ثبت نام آنلاین:

نیوآرک:
http://conta.cc/cr-newark

نیوبرانزویک:
http://conta.cc/cr-nb

و یا تماس بگیرید:

(732) 932-9384، EXT. 330شهروندی راتگرز: ریشه جرسی، رسیدن به جهانی:


انگلیسی:

Free Citizenship Application Assistance

اسپانیایی:

چینی:

کره ای:


تشکر از شما، داوطلب!

مترجم

تماس با ما