شهروندی راتگرز

تعداد

به گزارش وزارت امنیت داخلی، 500.000 LPRs ها (ساکنان دائم قانونی یا دارندگان پرسش) در نیوجرسی زندگی می کنند. تنها چهار ایالت سهام بالاتر از LPRs. تا به امروز، سپاه شهروندی راتگرز از وکلای مهاجرت مجرب و آموزش دیده به ویژه داوطلبان بیش از 250 شهروند آمریکا آینده نگر از 50 کشور کمک.


همکاران

دانشکده حقوق راتگرز - نیوآرک، مرکز برای مهاجرت و شهر جهانی، مدنی و مشارکت آموزش و پرورش خدمات (CESEP) برنامه و معاون - کمدن راتگرز دانشکده حقوق شهروندی راتگرز یک پروژه از برنامه های ایگلتون در مهاجرت و دموکراسی است رئیس جمهور همکاری های علمی و عمومی در علوم انسانی و هنر، بنیاد بونر، و همچنین به عنوان شهروندی کن! (دانشگاه شهر نیویورک).


> ادامه مطلب در "راتگرز کارشناسی نشان دهنده CR تجربه نیوآرک

مترجم

تماس با ما