دکتر Kathe نیومن

نوامبر 3، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در دانشکده وابسته است.

Kathe Newman

Kathe نیومن

دکتر Kathe نیومن، با زمین شکستن کار خود را در بحران سلب حق اقامه دعوی، به ویژه تاثیر آن در جوامع رنگ در داخل و اطراف نیوآرک، همراه با تخصص به عنوان یک محقق و روابط گسترده با CBOs در سراسر کشور RIIM. او به عنوان یک برنامه ریز شهری، تخصص در مورد جغرافیای جوامع مهاجر نیز ارائه می دهد.

مترجم

تماس با ما