حقوق مدنی منابع

حقوق پروژه مهاجران اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا "

30 اکتبر، 2011 - بدون نظر نوشته شده توسط در منابع حقوق مدنی است.

پروژه حقوق مهاجران آیتالله سیستانی به گسترش و اعمال آزادی های مدنی و حقوق مدنی شهروندان و مبارزه با تبعیض دولتی و خصوصی در برابر مهاجران اختصاص داده شده است.

وب سایت:

http://www.aclu.org/immigrants-rights/about-aclus-immigrants-rights-project

مترجم

تماس با ما